Όροι Χρήσης

Προστασία Προσωπικών Δεδομένων

Η διαχείριση και προστασία των προσωπικών δεδομένων του επισκέπτη/χρήστη της Δικτυακής Πύλης υπόκειται στους όρους της παρούσας ανακοίνωσης καθώς επίσης και στα οριζόμενα στο εθνικό, κοινοτικό και διεθνές δίκαιο σχετικά με την προστασία του ατόμου από τη διαχείριση των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, όπως εκάστοτε ισχύει.
Σε κάθε περίπτωση ο διαχειριστής διατηρεί το δικαίωμα αλλαγής των όρων προστασίας των προσωπικών δεδομένων, σύμφωνα με το εκάστοτε ισχύον σχετικό νομικό πλαίσιο. Συνεπώς, οι παρόντες όροι προστασίας προσωπικών δεδομένων μπορεί να αναθεωρούνται και να ενημερώνονται οποιαδήποτε στιγμή και χωρίς προειδοποίηση.
Οι χρήστες της Δικτυακής Πύλης παρακαλούνται να ελέγχουν ανά τακτά χρονικά διαστήματα τους εν λόγω όρους για τυχόν αλλαγές, καθώς η χρήση της Δικτυακής Πύλης συνεπάγεται ότι αποδέχονται όλες τις ενδεχόμενες τροποποιήσεις αυτών.
Ακολουθεί αναλυτικά η πολιτική προστασίας προσωπικών δεδομένων.

Πολιτική Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (τρίτων)


Ισχύει από 25/5/2018
Σας ευχαριστούμε που επισκεφθήκατε την Ιστοσελίδα της FYTRO SEEDS A.E
που εδρεύει στην Μεταμόρφωση , οδός Βαλαωρίτου αρ. 25 (εφ’ εξής : «η Εταιρεία»).
Τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα (ΠΔ) είναι κάθε πληροφορία που αναφέρεται σε φυσικά πρόσωπα των οποίων η ταυτότητα είναι γνωστή ή μπορεί να εξακριβωθεί.
Η προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα σας είναι πολύ σημαντική για την Εταιρεία μας , η οποία λαμβάνει μέτρα προς την κατεύθυνση αυτή όταν συλλέγει προσωπικά δεδομένα από εσάς. Η παρούσα Πολιτική Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα παραθέτει το είδος των πληροφοριών που μπορεί να συλλέξουμε κατά την συνεργασία μας και σας ενημερώνουμε για το πώς χρησιμοποιούμε αυτές τις πληροφορίες. Όταν μας παρέχετε οικειοθελώς ή στα πλαίσια σύμβασης προσωπικές πληροφορίες, όπως το όνομα σας, τη διεύθυνση ή τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σας, τον ΑΦΜ κ.α. αντιμετωπίζουμε τις πληροφορίες αυτές με απόλυτη εμπιστευτικότητα. Με την επιφύλαξη ειδικών προβλέψεων της Παρούσας Πολιτικής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα καμία προσωπική πληροφορία δεν αποτελεί αντικείμενο ενοικίασης, πώλησης, δημόσιας ανάρτησης ή κοινοποίησης σε άλλες εταιρείες ή οργανισμούς.
Η Πολιτική Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα εφαρμόζεται προς όλους τους εμπλεκόμενους με την Εταιρεία (πελάτες, συνεργάτες, προμηθευτές κλπ),. Η παρούσα Πολιτική εφαρμόζεται στη συλλογή και χρήση των προσωπικών σας πληροφοριών από την Εταιρεία (π.χ. πληροφορίες που ορίζουν συγκεκριμένο πρόσωπο όπως πλήρες ονοματεπώνυμο ή ηλεκτρονική διεύθυνση).

Τι πληροφορίες συλλέγουμε

Οι πληροφορίες που συλλέγουμε από τους πελάτες μας είναι τα προσωπικά δεδομένα και τα στοιχεία που απαιτούνται από την ισχύουσα νομοθεσία για την εκτέλεση της σύμβασης μεταξύ επιχείρησης/πελάτη.
Οι πληροφορίες που συλλέγουμε από τους προμηθευτές μας είναι τα στοιχεία που απαιτούνται από την ισχύουσα φορολογική νομοθεσία για την παροχή και πληρωμή της προμήθειας.
Οι πληροφορίες που συλλέγουμε από τους συνεργάτες μας είναι τα προσωπικά δεδομένα και τα στοιχεία που απαιτούνται από την ισχύουσα νομοθεσία για την εκτέλεση της σύμβασης μεταξύ επιχείρησης/συνεργάτη.

Marketing – καρτέλλα για τιμολογιο

Στο πλαίσιο των πωλήσεων των προϊόντων μας τα προσωπικά δεδομένα των πελατών μας, στα οποία περιλαμβάνεται το ονοματεπώνυμο, η διεύθυνση και το ΑΦΜ, στοιχεία απαραίτητα για την εκτέλεση της σύμβασης της πώλησης, καταγράφονται στην φόρμα παραγγελίας στην καρτέλλα πελάτη και στο τιμολόγιο τόσο χειρόγραφα, όσο και ηλεκτρονικά

Πως συλλέγουμε τα προσωπικά δεδομένα

Συλλέγουμε τα προσωπικά σας δεδομένα απευθείας από εσάς. Μάς παρέχετε τα προσωπικά σας δεδομένα όταν συντάσσεται η μεταξύ μας σύμβαση παροχής υπηρεσιών.

Χρήση – Κοινοποίηση των προσωπικών δεδομένων

Χρησιμοποιούμε τα προσωπικά σας δεδομένα για να σας παρέχουμε τις υπηρεσίες, τα προϊόντα κλπ και να λάβουμε τις αντίστοιχες υπηρεσίες, προμήθειες κλπ από εσάς.
Τα προσωπικά δεδομένα σας που συλλέγουμε κοινοποιούνται/μεταφέρονται σε τρίτα μέρη για φορολογικούς σκοπούς, όπως Εφορία, Εργάνη, Ασφαλιστικά Ταμεία, , καθώς επίσης και παρόχους cloud υπηρεσιών αποθήκευσης.

Αποθήκευση – Προστασία των προσωπικών δεδομένων

Τα κέντρα δεδομένων μας όπου αποθηκεύονται τα προσωπικά σας δεδομένα βρίσκονται σε χώρο εντός της έδρας μας, όπου βρίσκεται ο server , καθώς και σε ερμάρια εντός του γραφείου λογιστηρίου.

Χρόνος διατήρησης των προσωπικών δεδομένων

Ο χρόνος διατήρησης των προσωπικών σας δεδομένων καθορίζεται από την εκάστοτε νομική-φορολογική υποχρέωση (σύμβαση).
Μετά το πέρας του χρονικού διαστήματος που ορίζεται από την εκάστοτε νομική-φορολογική υποχρέωση, τα προσωπικά σας δεδομένα διαγράφονται.

Δικαιώματα σας σχετικά με την επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων (τρίτων)

Έχετε το δικαίωμα τα αποκτήσετε πληροφορίες σχετικά με τα προσωπικά σας δεδομένα που έχουμε αποθηκεύσει ανά πάσα στιγμή, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία και χωρίς οποιαδήποτε χρέωση. Ενδέχεται να ζητήσουμε αποδεικτικό της ταυτότητάς σας πριν σας δώσουμε αυτά τα δεδομένα. Σε ορισμένες περιπτώσεις, ενδέχεται να μην μπορέσουμε να επιτρέψουμε την πρόσβαση σε συγκεκριμένα προσωπικά δεδομένα. Για παράδειγμα, αν τα προσωπικά σας δεδομένα σχετίζονται με προσωπικά δεδομένα άλλων ατόμων ή εάν διατηρούνται για νομικούς λόγους. Σε αυτές τις περιπτώσεις, θα σας εξηγήσουμε τον λόγο για τον οποίο δεν μπορείτε να αποκτήσετε τα δεδομένα αυτά.
Έχετε το δικαίωμα να αιτηθείτε την διόρθωση – επικαιροποίηση των στοιχείων σας και ο Όμιλος θα προβεί στην άμεση διόρθωση τους.
Έχετε το δικαίωμα να αιτηθείτε τη διαγραφή των προσωπικών σας δεδομένων και ο Όμιλος θα προβεί στην άμεση διαγραφή τους. Ωστόσο, σε ορισμένες περιπτώσεις που οι ισχύουσες νομικές και φορολογικές υποχρεώσεις απαιτούν την υποχρεωτική διατήρηση δεδομένων, ενδέχεται να απαγορεύεται η διαγραφή των δεδομένων. Σε αυτές τις περιπτώσεις, θα σας εξηγήσουμε τον λόγο για τον οποίο δεν μπορούμε να διαγράψουμε τα προσωπικά σας δεδομένα και για πόσο διάστημα.
Έχετε το δικαίωμα να αιτηθείτε την παύση επεξεργασίας από τον Όμιλο των προσωπικών σας δεδομένων και ο Όμιλος θα προβεί στην άμεση παύση επεξεργασίας αυτών. Εάν αυτό δεν είναι εφικτό, θα σας εξηγήσουμε τον λόγο για τον οποίο δεν μπορούμε να παύσουμε την επεξεργασία των ΠΔ σας.
Έχετε το δικαίωμα να αιτηθείτε τον περιορισμό της επεξεργασίας από τον Όμιλο των προσωπικών σας δεδομένων και ο Όμιλος θα προβεί στον άμεσο περιορισμό της επεξεργασίας αυτών. Εάν αυτό δεν είναι εφικτό, θα σας εξηγήσουμε τον λόγο για τον οποίο δεν μπορούμε να περιορίσουμε την επεξεργασία των ΠΔ σας.
Έχετε το δικαίωμα να αιτηθείτε τη διαβίβαση των προσωπικών σας δεδομένων σε άλλο φορέα/οργανισμό και ο Όμιλος θα προβεί στην άμεση διαβίβαση των δεδομένων αυτών. Ωστόσο σε ορισμένες περιπτώσεις λόγω τεκμηριωμένων υποχρεώσεων του Ομίλου, ενδέχεται να μην μπορεί να γίνει δεκτό το αίτημα σας.
Σε περίπτωση που αποδειχθεί ότι έγινε διαρροή των προσωπικών σας δεδομένων από τον Όμιλο με αποτέλεσμα να υποστείτε υλική ή όχι ζημία, έχετε το δικαίωμα καταγγελίας στην αρμόδια εποπτική αρχή (Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα).
Για να ασκήσετε τα παραπάνω δικαιώματά σας ή αν έχετε ερωτήσεις σχετικά με την πολιτική προστασίας προσωπικών δεδομένων ή αν χρειάζεστε βοήθεια σχετικά με την άσκηση ή την κατανόηση των επιλογών απορρήτου, επικοινωνήστε με την ομάδα απορρήτου στην ηλεκτρονική διεύθυνση plirofories@fytroseeds.gr ή γράψτε μας στη διεύθυνση: Βαλαωρίτου 25 , 144 52 Μεταμόρφωση.

Αλλαγές στην πολιτική προστασίας προσωπικών δεδομένων

Η Εταιρεία μπορεί να τροποποιεί την παρούσα Πολιτική Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα. Παρακαλούμε να ελέγχετε την Ημερομηνία Εφαρμογής στην αρχή της παρούσας Πολιτικής, για να δείτε πότε η παρούσα Πολιτική, αναθεωρήθηκε για τελευταία φορά. Κάθε αναθεώρηση θα τίθεται σε εφαρμογή μόλις αναρτούμε την αναθεωρημένη Πολιτική.
Αν κάνουμε ουσιαστικές αλλαγές στην παρούσα Πολιτική που διευρύνουν τα δικαιώματα μας να χρησιμοποιούμε τα προσωπικά δεδομένα τα οποία έχουμε ήδη συγκεντρώσει από εσάς, θα σας ενημερώσουμε και θα σας παρέχουμε τη δυνατότητα επιλογής για τη μελλοντική χρήση αυτών των δεδομένων.

Newsletter & Απόρρητο σύμφωνα με τον Κανονισμό 2016/679 της ΕΕ για την επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων GDPR.

Η παροχή των προσωπικών σας δεδομένων προς εμάς είναι εθελοντική, βασίζεται στη ελεύθερη βούλησή σας και θα ισχύει από τη στιγμή που θα δοθεί η συγκατάθεση σας, έως ότου ανακληθεί πάλι από εσάς τους ίδιους.

Τα προσωπικά δεδομένα που αφορούν εσάς είναι δυνατό να χρησιμοποιηθούν:

α) για σύναψη σύμβασης σας με την εταιρεία μας και χρήση των προϊόντων και των υπηρεσιών μας και

β) για εμπορικούς σκοπούς / σκοπούς μάρκετινγκ, δηλ. να σας στέλνουμε, μέσω μηνύματος κειμένου, τηλεφώνου ή / και ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, διαφημιστικό υλικό σχετικά με προϊόντα, υπηρεσίες και πρωτοβουλίες της FYTRO SEEDS S.A.

Για καθέναν από αυτούς τους σκοπούς τα προσωπικά σας δεδομένα θα διατηρούνται: στην περίπτωση α, εφόσον συναφθεί σύμβαση και μέχρι τη λήξη αυτής, όσον αφορά το σκοπό β, προσωπικά δεδομένα και στοιχεία επικοινωνίας: μέχρι την ανάκληση της συγκατάθεσης σας, από εσάς τους ίδιους.
Η συγκατάθεση μπορεί να ανακληθεί ανά πάσα στιγμή, χωρίς να θίγεται η νομιμότητα της επεξεργασίας που έχει λάβει χώρα πριν από την ανάκληση.

Σας ενημερώνουμε, επίσης ότι για κάθε παραβίαση του Κανονισμού 2016/679 της ΕΕ GDPR μπορείτε να απευθυνθείτε στην Εποπτική Αρχή (Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα) για να υποβάλλετε καταγγελία.

Τα στοιχεία επικοινωνίας της εταιρείας μας είναι:
- FYTRO SEEDS S.A. Βαλαωρίτου 25 Μεταμόρφωση Αττικής
- Email: plirofories@fytroseeds.gr
- Τηλέφωνο: 210-5317573