Πειραματισμός

Ο πειραματισμός είναι το στάδιο δοκιμών, μέσω των οποίων αξιολογούνται και τελικά επιλέγονται οι ποικιλίες οι οποίες που θα προχωρήσουν εμπορικά. Λαμβάνει χώρα ταυτόχρονα σε πειραματικούς σταθμούς πανελλαδικά, στα πιόσημαντικά παραγωγικά κέντρα : Κρήτη, Πελοπόννησο, Μακεδονία, Αττική και νησιά.

Απαιτούνται συνήθως 2- 3 χρόνια σχολαστικών και επαναλαμβανόμενων δοκιμών προκειμένου να φτάσουμε στο στάδιο της τελικής επιλογής, λαμβάνοντας υπ' όψιν πάντα τις ιδιαίτερες συνθήκες κάθε περιοχής και τις τρέχουσες καταναλωτικές συνήθειες. Με αυτό τον τρόπο τοποθετούνται οι κατάλληλες ποικιλίες στις περιοχές όπου το κλίμα και οι γενικότερες συνθήκες είναι πιο συμβατές.

Καθ'όλη τη διάρκεια αυτής της διαδικασίας, παρακολουθούμε και καταγράφουμε τα χαρακτηριστικά εκείνα που θα κρίνουν το μέλλον μιάς ποικιλίας. Παράλληλα, είμαστε σε συνεχή επαφή με τους αγρότες, συμβουλεύοντας διαρκώς προκειμένου να πετύχουν στην καλλιέργεια τους το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα.